Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.variovac-polska.pl prowadzony jest przez firmę „VARIOVAC POLSKA” Roman Krawczyk z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 40, 62-035 Kórnik. NIP: PL 622-189-18-74, REGON: 301149090-00020.


Dział I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Właściciel – „VARIOVAC POLSKA” Roman Krawczyk z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 40, 62-035 Kórnik, NIP: PL 622-189-18-74, REGON: 301149090-00020
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.sklep.variovac‑polska.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
  4. Koszyk – element Sklepu przy pomocy którego Klient ustala szczegóły swojego zamówienia, w tym w szczególności: ilość zamawianych produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
  5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.
  6. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.
  7. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3 lub nowszy, inna przeglądarka o zbliżonym standardzie) umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem plików „cookies”,
  3. konto poczty e-mail.


Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Sklep działa przez 24 godziny na dobę. Klient może złożyć zamówienie w dowolnym momencie poprzez wejście na stronę internetową Sklepu i dokonanie czynności wskazanych w dalszej części niniejszego Działu.
 2. Klient decydując się na dokonanie zakupu w Sklepie dodaje produkty do „Koszyka” (ikona znajdująca się przy każdym produkcie z etykietą „Dodaj do koszyka ”). Po dodaniu produktu istnieje możliwość kontynuowania zakupów (dodawanie kolejnych produktów do „Koszyka”) albo finalizacji zakupów po wybraniu opcji „Złóż zamówienie” – znajdującej się na ekranie potwierdzającym fakt dodania wybranego towaru do „Koszyka”. Po wybraniu opcji „Twój koszyk” Klient ma możliwość przejrzeć dodane do „Koszyka” produkty, skalkulować koszt zamówienia klikając „Przelicz koszyk”, zmienić ilość zamawianych produktów, usunąć produkty - których ostatecznie nie chce zamówić, kontynuować zakupy klikając przycisk z etykietą „Powrót do zakupów” oraz sfinalizować je poprzez kliknięcie na przycisk z etykietą „Następny krok” i postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami (wybór).
 3. Po wyborze opcji „Następny krok” na ekranie ¼ koszyka (poprzez kliknięcie w przycisk z etykietą „Następny krok”) Klient może sfinalizować zamówienie wybierając odpowiednie opcje: sposób wysyłki, rodzaj płatności. Klient musi podać wszystkie niezbędne Dane Kupującego, wypełniając stosowny formularz.
 4. Klient ma możliwość złożenia zamówienia:
  1. po zalogowaniu się do posiadanego już w sklepie konta
  2. po założeniu nowego konta na stronie podając adres email, definiując hasło, podając swoje dane kontaktowe i/lub dane wysyłki oraz akceptując Regulamin sklepu
  3. bez zakładania konta w sklepie podając swoje dane kontaktowe (osoba fizyczna) lub dane firmy (Firma) oraz akceptując Regulamin
 5. Korzystanie ze Sklepu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celu obsługi transakcji zawieranych w sklepie.
 6. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem Sklepu.
 7. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  1. jakie produkty zamówił,
  2. adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty),
  3. sposób płatności,
  4. jeśli ma zostać wystawiona faktura, dane niezbędne do jej poprawnego wystawienia.
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie wysłania do Klienta zwrotnego potwierdzenia jego złożenia e-mailem na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są dostępne, co oznacza, że znajdują się one aktualnie w magazynie Sklepu i mogą być kupowane przez Klientów. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Klient dokona zamówienia na produkt uwidoczniony jako dostępny w Sklepie, a z przyczyn zawinionych przez Sklep (awaria systemu informatycznego lub błędne umieszczenie produktu na stronie Sklepu) produkt ten okaże się być niedostępny, Sklep zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji takiego zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową, na adres podany podczas rejestracji. Jeżeli Klient dokonał płatności z góry, Sklep dokona zwrotu wpłaconych pieniędzy przelewem na konto wskazane przez Klienta w terminie 2 dni roboczych.
 9. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu płatności. O wysyłce zamówienia Sklep informuje Klienta e-mailem.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego produktu lub realizacji zamówienia jeżeli wynika ono z działania siły wyższej, w szczególności takiej jak stan klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego i innych podobnych zdarzeń.
 12. Przesyłki mogą być dostarczane na terenie Polski.


Dział III. Prawo odstąpienia od umowy oraz zmiany w zamówieniach

 1. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne ze wzorem, należy przesłać w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.
 2. W terminie wskazanym w punkcie 1 należy poinformować o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w dowolnej formie (np. listownie, za pomocą poczty elektronicznej lub faxem). Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień przesłania powyższych informacji.
 3. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu, w terminie do 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. Variovac Polska dokonuje zwrotu wartości towaru oraz kosztu przesyłki w terminie 30 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 5. Koszty odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
 6. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze. Klient ponosi odpowiedzialność za utratę wartości Towaru od zakupu którego Klient odstąpił.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów prawa, które dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.
 8. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu wysłania tj. przekazania kurierowi. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
 9. Wprowadzanie zmian, o których mowa w pkt. 8 możliwe jest poprzez kontakt telefoniczny Klienta ze Sklepem pod nr 61 819 50 00 lub po przesłaniu stosownego maila na adres: info|variovac-polska.p| |info|variovac-polska.pl.
 10. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail przesłanego w wypełnionym formularzu zamówienia.


Dział IV. Ceny produktów, promocje i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.
 2. Ceną wiążącą dla Sklepu i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient ma wgląd do informacji na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki).
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym tu mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.


Dział V. Forma płatności za zamówienia

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
  1. w formie przelewu na rachunek złotowy sklepu:
   Nazwa banku: PKO BP S.A. Stęszew
   Nr konta: 30 1020 4027 0000 1902 1209 4282
  2. Przelewem online - płatności elektroniczne obsługiwane są przez PAYU z siedzibą w Poznaniu. W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 2% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności.
  3. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PAYU z siedzibą w Poznaniu. W przypadku skorzystania z tej formy płatności całkowity koszt zamówienia jest o 2% wyższy, niż w przypadku skorzystania z innej formy płatności.
 2. W przypadku powstania nadpłaty w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty stwierdzenia nadpłaty. Na wyraźne życzenie Klienta (zgłoszone mailem, z adresu e-mail przesłanego w wypełnionym formularzu zamówienia), nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Klienta.


Dział VI. Reklamacje i zwroty

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu pod warunkiem, że zawiadomi Sklep o swojej reklamacji wypełniając stosowny formularz dostępny na stronie www.variovac-polska.pl nie później niż 5 dni od dnia w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis stwierdzonej wady produktu oraz dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu w przypadku osób fizycznych lub nazwę firmy, adres jej siedziby oraz nr NIP w przypadku przedsiębiorców), numer seryjny produktu – jeśli takowy posiada oraz skan lub zdjęcie dowodu zakupu lub faktury VAT.
 4. Sklep w ciągu 14 dni roboczych rozpatrzy reklamację Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. Reklamowany produkt należy odesłać wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: VARIOVAC POLSKA, ul. Armii krajowej 40, 62-035 Kórnik. Koszt odesłania reklamowanego produktu ponosi Klient, chyba że co innego wynika z ustaleń ze Sklepem.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone do Sklepu najpóźniej w terminie 5 dni od daty odbioru produktów. W miarę możliwości Klient (lub osoba odbierająca przesyłkę w jego imieniu) powinna zachować wszystkie dowody wskazujące na uszkodzenie przesyłki np. porwany czy zgnieciony karton etc. Reklamacja, o której tu mowa powinna spełniać wymogi, o których mowa w pkt. 3 niniejszego Działu.
 8. Klient będący konsumentem, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki), o czym informuje Sklep na piśmie lub poprzez przesłanie maila wysłanego na adres e‑mail: info|variovac-polska.p| |info|variovac-polska.pl. Produkt, z którego Klient rezygnuje musi być zwrócony w stanie niezmienionym, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz dokumenty sprzedaży produktu (paragon lub faktura).
 9. W związku z odstąpieniem od umowy w trybie przewidzianym w punkcie poprzedzającym sklep zwróci pieniądze za produkt oraz koszty przesyłki, (Jeżeli były takie doliczone do produktu) w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych, natomiast wartość kosztów odesłania produktu oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych nie podlegają zwrotowi.
 10. Prawo zwrotu przysługuje wszystkim Klientom Sklepu.
 11. Sklep przyjmuje zwroty produktów, przy czym Klienci przesyłają zwroty na swój koszt.
 12. W przypadku skutecznego skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w pkt. 8, Sklep zwróci pieniądze za produkt w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany przez Klienta tj. przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.


Dział VII. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane w Sklepie objęte są gwarancją udzieloną przez producenta.
 2. Klient może reklamować wady dostarczonego produktu korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji i zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.
 3. Gwarancją są objęte wady stwierdzone które nie wynikają z winy niewłaściwego użytkowania produktu (sprzecznego z zaleceniami dołączonej do produktu instrukcji).
 4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia dokonane z winy użytkownika jak również zmiany wynikające z samodzielnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych.


Dział VIII. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma „VARIOVAC POLSKA” Roman Krawczyk. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 40, 62-035 Kórnik. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
  2. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
  3. w związku z korespondencją mailową,
  4. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu
  5. dla celów handlowych i ofertowych
 2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Uprawnienie to Klient może zrealizować zgłaszając do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: info|variovac-polska.p| |info|variovac-polska.pl, przy czym prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego przy realizacji zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
 3. Właściciel Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu informuje, że przekazywanie wszelkich danych Klienta do Sklepu odbywa się w sposób bezpieczny, przy pomocy certyfikatu SSL.
 5. Właściciel Sklepu oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 6. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 7. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
 8. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 9. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do obsługi zamówienia w zakresie wyboru produktów Klienta mających wejść w skład zamówienia, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie do czasu opuszczenia sklepu internetowego.


Dział IX. Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Sklepu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 4. Właściciel nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Właściciela. Ze względu na niezależne od Właściciela właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Właściciel nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Sklepu.
 5. Przeglądając zdjęcia znajdujące się w Sklepie, należy mieć na uwadze, że sposób ich wyświetlania zależy od wielu parametrów niezależnych od Sklepu np. rozdzielczości, stosowanej na monitorze palety barw, kontrastu etc.
 6. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 7. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (w szczególności: treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. poz. 93 z późn zm.) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 roku (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 9. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
+48 61 81 95 000 info|variovac-polska.pl| |info|variovac-polska.pl